Jan Jedlička (*1944) je významný český fotograf, grafik a malíř, působící v Curychu a v Praze.

Výběr výstav: 2007: Jan Jedlička: Il Cerchio, 2005-2006, Uměleckoprůmyslové muzeum, Camera, Brno; 2007: Jan Jedlička: Pigmenti i disegni, Disegni cartografici, Mezzotinte e stampe, Fotografie, Film e video, Centro d´Arte Moderna e Conterporanea (CAMeC), La Spezia; 1997: Jan Jedlička: Basilika, Basilika sv. Jiří na Pražském hradě, Praha; 1995: Jan Jedlička: Editionen 1984-1995: Graphik – Photographie Zeichnungen, Schloss Arbon; 1995: Jan Jedlička: Kunstverein Freiburg, 1994: Jan Jedlička: Maremma, 1980-1994, Palác Kinských, Praha; 1992: Jan Jedlička: Maremma, Kunsthalle Winterthur; 1990: Jan Jedlička: Echo-il paesaggio, la casa, Folio, Books & Looks, Curych (Zürich); 1987: Jan Jedlička: Lippische Gessellschaft für Kunst, Delmond; 1986: Jan Jedlička: Krajiny – Paesaggi – Landschaften: 1980-1985, Museum Bochum

Jan Jedlička (1944) je jeden z několika českých umělců, kteří v zahraničí vystavují v prestižních galeriích a jejich dílo je zastoupeno ve významných světových sbírkách.V Čechách je ale jeho tvorba dosud málo známá. Absolvoval grafický ateliér u Ladislava Čepeláka na pražské AVU (1962-1968) a poté  v roce 1969 emigroval do švýcarského Curychu. Jeho celoživotní inspirací se mu stala od počátku osmdesátých let oblast Maremmy v jižním Toskánsku. Začal ji mapovat pomocí různých médií - kreslil, sbíral různé druhy nerostů, hlíny, písků, prach z cest a vyráběl z nich pigmenty, které dokumentovaly barevnost krajiny a fixoval je jako obrazy. Fotografoval a v malých mezzotintách připomínajících upomínkové fotografie zachycoval specifické světelné podmínky, podobně jako v akvarelech. Postupně přešel k velkoformátovým mezzotintám , fotogravurám a sítotiskům. Dalším tématem se stal fenomén času při chůzi krajinou. Vznikaly kartografické kresby, kde zaznamenával změny viděné při pohybu. Důležitým se pak stal film, který spojil čas, obraz a zvuk a později video. 

KAVKA ve spoluprácu s Galerií U Betlémské kaple, uspořádala na přelomu 2015 a 2016 Janu Jedličkovi výstavu, kde bylo možné seznámit se s jeho světlotisky, mezzotintami a pigmenty.  https://www.galerieubetlemskekaple.cz/vystavy/jan-jedlicka/. Dílo Jana Jedličky zaujalo společnost Art for Good a výstavu přostřednictvím internetu zpřístupnila široké veřejnosti http://www.artforgood.cz/cs/virtualni-prohlidky/jan-jedlicka.

V KAVCE se můžete seznámit s jeho alby grafik a originálních fotografií.

Jan Jedlička (1944) is one of several Czech artists exhibiting in prestigious galleries abroad and his work is represented in important world collections. However, he  is still little known in Bohemia. He graduated the graphic studio of Ladislav Čepelák at the Prague Academy of Fine Arts (1962-1968) and then emigrated to Zurich in 1969. Since the beginning of the eighties the Maremma,  the region of southern Tuscany, became his lifelong inspiration. He began to map it using various media - he drew, collected various types of minerals, dirt, sand, road dust, and produced pigments that documented the color of the landscape and fixed them as paintings. He photographed and in small mezzotints recalling the souvenir photographs captured specific lighting conditions, like in watercolors. Gradually he switched to large format mezzotints, photogravure and screen printing. Another theme has become the phenomenon of time when walking through the countryside. Drawings  and photograps were created to record the changes seen when moving. The important thing was the film that combined time, picture and sound.
KAVKA in cooperation with Galerie U Betlémské kaple, organized at the turn of 2015 and 2016 Jan Jedlička exhibition where it was possible to get acquainted with its heliogravures, mezzotints and pigments. https://www.galerieubetlemskekaple.cz/vystavy/jan-jedlicka/. The work of Jana Jedlička was taken over by Art for Good company and the exhibition, became accessible to the general public trough the internet .http://www.artforgood.cz/en/virtualni-prohlidky/jan-jedlicka.
In KAVKA you can get acquainted with his albums of graphics and original photos.